Arbetslagsutveckling  

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se

TEAMBUILDING - Arbetslagsworkshop som ger socialt och ekonomiskt resultat!

För oss i Touchline innebär Teambuilding att utveckla ett arbetslag för maximalt samarbete, maximalt utnyttjande av egna och varandras resurser, ledig och ångestfri kommunikation som är målrelaterad. Vi strävar efter och bygger för att samtliga i ett team känner trygghet och tillit i att uttrycka sina åsikter, sin vilja, sina tankar och känslor på ett sätt så att det både skapar trygghet och tillit, ett kreativt och lösningsinriktat klimat samt inte kränker eller nedvärderar andra och andras åsikter.

Touchline står för att våga bryta gränser för att utvecklas. "Gör vi som vi alltid gjort, blir det som det alltid har varit"

Utgångspunkterna för vårt sätt att se se på en framgångsrik organisation är följande:

T  id  -   Vi använder vår tid effektivt och är ständigt beredda att omprioritera

mvärdera - Vi har trygghet i att våga Omvärdera gamla föreställningar och beteendemönster.

U trymme - Vi förstår vikten av att skapa Utrymme och organisatorisk hemvist för utveckling och Utbildning

C hanser -  Vi är beredda att ta rimliga Chanser och risker för att pröva nytt och för att utveckling skall ske. 

H  järta - Vi är medvetna om att Hjärta och Känsla är människans största driv- och motkrafter, motivationens motorer, och som rätt engagerade kan försätta berg och skapa kolossal utveckling och glädje

L ärande - All utveckling förutsätter lärande. Lärande förutsätter misstag. En organisation som vill lyckas har en konstruktiv inställning till "misstag" och ser dessa som növändiga lärohändelser

I ntuition - Att utnyttja vår intuition och att skilja intuition från "farhågor" och rädsla

N äring - Vi hämtar näring ur positiva källor och vi är näring åt andra

E ftertanke -  Vi inser och värderar vikten av att avsätta tid för eftertanke och reflektion 

Touchline Teambuilding aktiviteter syftar till att bygga:
 
Den kommunikativa organisationen
Den kreativa organisationen
Den engagerade organisationen
Den lärande organisationen ständigt beredd på omlärning och utveckling
Den samarbetande, revirfria organisationen
 
 

 

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se