Tjänster för skolor

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se

Rekommenderas:
 
"Livskompetens ur ett näringslivsperspektiv" ! - Vårt kapitel ur en aktuell bok om Livskunskap i skolan - 
 
Vad behöver skolan och ny lärarutbildning fokusera för att förbereda barn och ungdomar för den framtid som redan är här med den accelererande användningen av IT i samhället, i arbetet och i privatlivet?.
 
Hur bör skolan arbeta,  förändras och anpassas? Vilka helt nya ämnen bör introduceras och varför? 
 
 
Arbete med Livskunskap i skolan - vi hjälper dig!
 
Skolan är mer än bara inläsning av fakta! Skolan förbereder för det livslånga lärandet, att lära att lära. I skolan finns framtidens politiker, ledare, arbetskamrater och vänner. Självkänsla, kommunikation, att bygga nätverk, samarbete och relationer är navet i allt lärande. Förmågan att bygga, underhålla och hantera relationer är - jämte språket - den enskilt viktigaste förutsättningen för livskvalitet, lärande, arbete och integration.
 
Skolan skall också förse sina elever med "Social och Medborgerlig kompetens" (EU), vilket innebär en serie kompetenser som handlar om att interagera med andra människor, att bygga ett demokratiskt samhälle med människors lika värde är grunden.
 
Skolan är den enskilda plats där barn vistas mest under sin vakna tid under många år, en plats som förbereder för livet utanför skolan, för framtiden.   
 
Lärande idag handlar mer och mer om att söka egen information och ta ansvar för det egna lärande. Vi söker informationsskällor, frågar andra, skapar nätverk och samarbetar. Livskunskap eller snarare livskompetens och färdigheter är viktigare än någonsin, då världen förändras snabbare än någonsin. Vi ser Livskunskap som såväl en viktig enskild rubrik i skolans arbete som en integrerad del i alla ämnen, då samarbete, stöd, kommunikation, be om hjälp, hjälpa andra, tryggheten i att våga räcka upp handen, våga visa okunskap, göra misstag och lära av misslyckanden är nödvändigt för att lära nytt i samtliga skolämnen. 
 
Vi ser misstag och felsvar som lärohändelser som utvecklar elever och inte är etiketter på att man är "dålig"!
 
Detta bygger kring trygghet i oss själva och hur vi interaregar med andra och påverkar våra läroresultat dramtiskt!.
 
Barn och ITden nya tidens sätt att kommunicera!

En viktig aspekt av livskunskap i skolan 2012 är att barn idag i mycket tidiga år använder IT, mobiler, datorer för att prata med varandra, chatta, sms:a, maila. Verkliga möten ersätts tidigt av IT-möten, där kroppsspråk, röst, tonfall och annat som tillhör  kommunikation saknas.
 
Nätmobbing och kränkningar ökar.  Nätet rymmer möjligheter, men också många faror vilket blir allt tydligare och ibland med förödande personliga konsekvenser för barn (och för all del också vuxna). Ett knapptryck på "skicka" kan orsaka stora relationssvårigheter, missförstånd, felaktiga tolkningar och ställer stora krav på mottagaren av budskapen. Avsändaren missar hur meddelanden mottas.
 
När vi lägger till att barn ännu inte utvecklat nyanser i språket (missförstånd uppstår lättare) så är avläsningen av respons oerhört viktig. Samtidigt är det skrivna språket inte det verktyg som många i första väljer när de vill kommunicera med andra människor.
 
Vi arbetar med olika projekt för att hjälpa skolor att ta in dessa aspekter aktivt inom ramen för Livskunskap och vi arbetar med mobbing- och kränkningsförebyggande utgångsperspektiv! 
 
Ge dina ungdomar viktig kompetens för framtiden. Vi erbjuder en serie aktiviteter såväl inom ramen för ämnet Livskunskap som separata aktiviteter kring barn, it och kommunikation och ser fram emot att komma till din skola och visa hur!
 
Kontakta oss för mer info!

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se

   

Skolkurator - uppdrag

När din skola behöver kurator för kortare eller längre uppdrag - vi har cirka 15 års erfarenhet av kuratorsuppdrag i skolor, gymnasium och vuxenutbildning, vana vid såväl traditionellt kuratorsarbete som projektledning inom elevvårdsutveckling och vi kombinerar detta med en bred pedagogisk bakgrund. Vi arbetar med vana såväl i grupp som individuellt och och har specialistkompetens kring förebyggande mobbingarbete och psykosocial läromiljö.
 
Vi har stor vana vid att arbeta med elever (unga och vuxna) med inlärnings- eller språkproblem!
 
Läs mer under "Om oss"!